•  
     

สารจากนายก

ตำบลท่าขนุนเป็นตำบล 1 ใน 7 ตำบลของอำเภอทองผาภูมิ แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะจาก สภาตำบลท่าขนุน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนุนตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่